Ontbinding arbeidsovereenkomst van verslaafde werknemer?

Werkgever verzoekt de kantonrechter om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een cocaïne- en crackverslaafde werknemer. De werknemer handelt ernstig verwijtbaar, er is een verstoorde arbeidsverhouding.

De werknemer (die nog geen twee jaren ziek is) heeft al drie vergeefse afkickpogingen heeft gedaan. De werkgever verwijt werknemer dat het hem na twee klinische opnames niet is gelukt om van zijn drugsverslaving af te komen en dat hij begin 2016 opnieuw is teruggevallen en een derde opname nodig is gebleken. Werknemer beroept zich op het opzegverbod tijdens ziekte, dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat.

Dat de arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit de verslaving doet aan de toepasselijkheid van het opzegverbod niet af. Verslaving aan harddrugs moet als ziekte in de zin van artikel 7:670 lid 1 BW worden aangemerkt. Gezien het verwijt dat werkgever maakt (zoals hierboven genoemd) oordeelt de kantonrechter dat daarmee het verband met het opzegverbod is gegeven.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst is overigens ook niet in het belang van werknemer. De mogelijkheid om tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst over te gaan – ondanks het bestaan van een opzegverbod als dat bij ziekte – indien het in het belang van de werknemer is dat de arbeidsovereenkomst eindigt, staat in de wet. De kantonrechter oordeelt evenwel dat ontbinding niet in het belang van werknemer is. Zoals ook in de parlementaire geschiedenis van de Wet werk en zekerheid (WWZ) tot uitdrukking is gebracht, hecht de wetgever er veel belang aan dat partijen zich er gedurende (ten minste) de eerste twee ziektejaren voor inspannen dat een zieke werknemer wordt teruggeleid naar het arbeidsproces, zo mogelijk naar dat van de eigen werkgever, maar als dat niet kan naar werk elders (het ‘tweede spoor’).

De kantonrechter concludeert dat het opzegverbod tijdens ziekte aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat.

Ontslagkwesties? Neem een contact op voor een vrijblijvende afspraak: maarten@mrmadvocatuur.nl
Vindplaats: ECLI:NL:RBMNE:2016:5054

, , , ,