Lees hieronder verder over deze hondenbaan…

Werknemer heeft allergische klachten, welke veroorzaakt worden door de aanwezigheid op de werkvloer van de hond van de directeur. De bedrijfsarts oordeelt dat de kantoorlocatie ervoor zorgt dat werknemer ziek wordt. Dit betekent dat de hond niet meer op kantoor kan komen en het kantoor gereinigd dient te worden. Als dat niet haalbaar is rest vanuit medisch oogpunt niets anders dat de werknemer die ziekmakende omgeving vermijdt.

Werknemer verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter weegt af:

‘Voorop staat dat het houden van een hond op een kantoor geen algemeen normaal gebruik is en dat de hond niet reeds bij aanvang van het dienstverband op kantoor was zodat werknemer geen rekening hoefde te houden met de aanwezigheid van een hond op kantoor. Hieruit volgt naar het oordeel van de kantonrechter dat ingeval een werknemer hinder ondervindt van de hond – dat kan allergie zijn maar bijvoorbeeld ook angst – en wel zodanig dat dit van invloed is op de gezondheid en het welbevinden van de werknemer en/of deze daarvan hinder ondervindt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, een werkgever maatregelen dient te nemen. De meest voor de hand liggende maatregel is in dat geval het thuislaten van de hond.’

‘Een werkgever is gehouden zorg te dragen voor een gezonde werkomgeving voor haar werknemers. Door de hond, ondanks de klachten, op kantoor te houden negeert werkgever de gezondheidsklachten van werknemer en lijkt zij haar niet serieus te nemen. Zij handelt daarmee in strijd met de eisen van goed werkgeverschap en de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Een relatief klein probleem, de hond op kantoor, dat op het oog eenvoudig opgelost had kunnen worden – werkgever heeft immers geen concrete omstandigheden genoemd waarom de hond op kantoor moest blijven – heeft tot gevolg dat werknemer haar werkzaamheden niet meer kan uitoefenen en dat zij haar baan verliest. Naar het oordeel van de kantonrechter is het handelen en nalaten van werkgever dan ook ernstig verwijtbaar.’

Gelet op alle feiten en omstandigheden van het geval en met name het feit dat werkgever de aanwezigheid van de hond op de werkplek kennelijk belangrijker vond dan de gezondheid van werknemer, is een vergoeding van € 2.500,00 billijk.

Arbeidsrechtelijk advies? Neem contact op met MRM Advocatuur: 030 – 28 19 700

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2016:9728

, , ,