De loonstop. Iedereen wordt geacht de wet te kennen… toch?

Een werknemer wordt verweten dat zij niet voldaan zou hebben aan haar re-integratieverplichtingen. De werkgever stopt loondoorbetaling. Werkgever stelt dat de loonstop is aangekondigd bij brief van 20 april 2016, waarin is verwezen naar de relevante wetsartikelen.

De werknemer stelt dat zij zonder enige waarschuwing een schrijven van haar werkgever heeft ontvangen met de mededeling dat haar loon wordt stopgezet. Zij vordert salaris. De werknemer stelt dat zij heeft gedaan (gelet op haar medische situatie) wat van haar verwacht mocht worden. Zij heeft het werk meerdere keren hervat maar kon dit niet volhouden volgens het schema en het aantal uren dat hierin was opgenomen.

De kantonrechter overweegt dat indien de werknemer die arbeidsongeschikt is zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen, zulks kan leiden tot het verval van zijn recht op doorbetaling van loon of tot opschorting van de loonbetaling.
Uitsluiting van loon of opschorting van loon zijn pas mogelijk nadat de werknemer gewaarschuwd is dat een dergelijke maatregel wordt overwogen. De wet schrijft voor dat deze waarschuwing moet plaatsvinden onverwijld nadat bij de werkgever het vermoeden is gerezen van het bestaan van de grond tot uitsluiting of opschorting van loon. De ratio daarvan is dat de werknemer zo snel mogelijk duidelijkheid heeft over zijn recht op loon, zodat hij tijdig maatregelen kan treffen.

Voldoet de werkgever niet aan die voorwaarden dan kan hij geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten. Het enkele vermelden van wetsartikelen is naar het oordeel van de kantonrechter niet toereikend. Ook is niet voorafgaande aan de loonstop een (schriftelijke) waarschuwing gegeven. De loonvordering wordt toegewezen.

Vraagstukken over staken of opschorten van salaris? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak: maarten@mrmadvocatuur.nl

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2016:3794

mrmadvocatuur-beeldmerken23

 

, ,