Tag Archives | loonvordering

Payrolling, prikt de kantonrechter Rotterdam door de constructie heen?? De casus: Een werknemer gaat volgens werkgever A over naar werkgever B. Werkgever B gaat vervolgens failliet, waarna de werknemer een loonvordering instelt tegen werkgever A. De kantonrechter weegt af: Uit vaste rechtspraak volgt dat een werknemer slechts aan zijn ontslagneming gehouden kan worden wanneer sprake […]

Continue Reading

Kerstborrel zonder kerstgedachte. Een agressieve werknemer krijgt ontslag op staande voet. Onlangs wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest in een opmerkelijke kwestie. Een werknemer is al sinds 1991 in dienst bij de werkgever. Tijdens de jaarlijkse kerstborrel heeft de werknemer alcoholhoudende drank gedronken. Op zeker moment is hij in gesprek geraakt met de directeur. Dit gesprek […]

Continue Reading

Betalingsonmacht, salaris en wettelijke verhoging… Een werknemer vordert – achterstallig – salaris. Werkgever voert aan dat er sprake is van betalingsonmacht (lees: geen betalingsonwil). De kantonrechter weegt af. Betalingsonmacht aan de zijde van werkgever kan niet aan toewijzing van de vordering in de weg staan. Het onvermogen van werkgever, hoe betreurenswaardig ook, om de vordering […]

Continue Reading

Ontslag op staande voet geven? Wie is eigenlijk de werkgever? De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam boog zich onlangs over de volgende kwestie. Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst getekend waarin staat vermeldt W.J. Flex B.V. als werkgever. De arbeidsovereenkomst is afgedrukt op papier van W.J. Maatwerk B.V. De heer X is directeur van beide vennootschappen. Op […]

Continue Reading

De loonstop. Iedereen wordt geacht de wet te kennen… toch? Een werknemer wordt verweten dat zij niet voldaan zou hebben aan haar re-integratieverplichtingen. De werkgever stopt loondoorbetaling. Werkgever stelt dat de loonstop is aangekondigd bij brief van 20 april 2016, waarin is verwezen naar de relevante wetsartikelen. De werknemer stelt dat zij zonder enige waarschuwing een […]

Continue Reading

De wettelijke verhoging, de stok achter de deur om salaris tijdig te voldoen… Onlangs mocht een kantonrechter zich uitlaten over de gevolgen van te late salaris betaling. Het geval was als volgt. Er is geconstateerd dat de werkgever bij de toepassing van de CAO fouten heeft gemaakt. Zij heeft naar aanleiding daarvan salaris aan werknemer nabetaald, totaal […]

Continue Reading