Veelvuldig ‘Whatsappen’ onder werktijd. De kosten komen voor rekening van…

Een werknemer heeft in werktijd met de aan hem ter beschikking gestelde mobiele telefoon een grote hoeveelheid Whatsapp-berichten gewisseld met verschillende dames. Over de periode van 7 juli 2014 tot en met 21 januari 2015 heeft werkgever 1255 berichten geteld. Uit de berichten blijkt dat de conversaties al langer voor, maar ook na ontdekte periode zijn gevoerd, waarmee ongeveer 2015 berichten zouden zijn verzonden.

De berichten kunnen worden betiteld als liefdesbrieven, de inhoud daarvan is van emotionele aard. Daar zit een psychologische component aan, waardoor de tijd die daaraan is besteed uit (veel) meer heeft bestaan dan die voor het typen en lezen van de berichten alleen. Uit de berichten blijkt dat werknemer volledig in de wolken was en in vervoering is geraakt. Duidelijk is dat hij door het sturen en ontvangen van de hoeveelheid berichten van deze aard niet heeft gewerkt en dan ook onterecht loon heeft genoten.

Werkgever heeft recht op teruggave van dit loon op grond van onverschuldigde betaling / er is sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft schade geleden die voor rekening en risico van werknemer komt.

Partijen betwisten over de omvang van de tijd die werknemer als gevolg van 1255 Whatsapp-berichten niet heeft gewerkt, deze tijd kan niet objectief worden vastgesteld. Immers valt niet na te gaan hoeveel minuten de werknemer aan elk bericht heeft besteed. De kantonrechter schat de schade (1255 berichten x 2,5 a 3 minuten per bericht x uurloon incl. vakantietoeslag) op € 1.500,– Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op een toewijsbare loonvordering van de werknemer.
Arbeidsrechtelijke kwesties? MRM Advocatuur staat werkgevers & werknemers bij. Neem eens contact op voor een vrijblijvende afspraak: info@mrmadvocatuur.nl of bel: 030 – 28 19 700

Deze uitspraak is ten tijde van het schrijven van dit nieuwsbericht nog niet gepubliceerd.

 

mrmadvocatuur-beeldmerken23

, , ,