Concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Een concurrentie- of relatiebeding bij een tijdelijk contract? Dan moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zijn. De wetgever heeft zich niet uitgelaten over de omschrijving/inhoud van zo’n zwaarwegend belang.  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden overwoog onlangs:

‘Ambiance heeft betoogd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen vanwege het risico dat [huidige werkgever X] met [appellant] als werknemer de particuliere markt in het midden van Nederland, waarop Ambiance werkzaam is, penetreert en zich toeëigent en in dat geval ongetwijfeld meer van [X] zal gaan afnemen dan thans het geval is.’

Anders dan [appellant] acht het hof dat risico vooralsnog geenszins denkbeeldig en neemt het hof dan ook voorshands aan dat Ambiance belang heeft bij handhaving van het concurrentiebeding. Daarbij gaat het hof ervan uit dat [appellant] in ieder geval kennis heeft genomen van, zoals omschreven in het concurrentiebeding, klantenlijsten (en gegevens van de op die lijsten vermelde klanten) en van werkwijzen en know how. Conclusie: het concurrentiebeding blijft in stand.

‘De stelling van [appellant] dat zijn recht op vrije arbeidskeuze ernstig wordt beperkt door het concurrentiebeding, snijdt geen hout. [appellant] heeft immers een onbeperkte keuze buiten een straal van 30 kilometer rond Ede en kan binnen die straal in een andere branche dan die van Ambiance werkzaam zijn.’

Informatie over het opstellen (of beoordelen) van een concurrentie- en/of relatiebeding? Neem eens contact op met MRM Advocatuur voor een vrijblijvende afspraak.

Vindplaats arrest: ECLI:NL:GHARL:2016:6261

, , , , ,