Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MRM Advocatuur - V1.4

Definities:
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. MRM Advocatuur: (de handelsnaam van) de eenmanszaak Van Opijnen Advocatuur (KvK: 58370099 en BTW: NL001930103B03).
b. De Advocaat: de contractspartij (opdrachtnemer) die de opdracht aangaat middels MRM Advocatuur;
c. De Cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) die de opdracht geeft aan de Advocaat;
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en eventuele kantoorkosten als in sub e en f bedoeld, die de Advocaat voor de uitvoering van de opdracht met Cliënt is overeengekomen;
e. Verschotten: de onkosten die de Advocaat in het belang van de opdracht maakt (onder verschotten wordt in ieder geval begrepen, de griffierechten verschuldigd voor procedures aanhangig gemaakt voor Cliënt, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, etc.);
f. Kantoorkosten: de opslag van 7% op het honorarium ter bestrijking van de kosten van kantoorfaciliteiten;
Toepasselijkheid:
2. De bedingen in de algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van MRM Advocatuur en in het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met MRM Advocatuur aangegane overeenkomsten (evt. opdrachten, aanvullende vervolgopdrachten) die aan MRM Advocatuur, haar rechtsopvolger(s), haar maten, alsmede werknemers/medewerkers worden gegeven, of de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. MRM Advocatuur is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen eveneens alsdan van toepassing zijn, zoals hier bedoeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts-)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door MRM Advocatuur en/of alle (rechts-)personen voor wier handelen MRM Advocatuur (wettelijk) aansprakelijk kan zijn.
Opdracht:
4. De overeenkomst van Opdracht wordt uitsluitend door Cliënt verstrekt aan de Advocaat. Uitsluitend de Advocaat die de opdracht heeft aanvaard heeft als opdrachtnemer te gelden. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De overeenkomst (van Opdracht) komt pas tot stand nadat de Advocaat de opdracht van Cliënt schriftelijk heeft aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW (o.a. waarneming) en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart MRM Advocatuur tegen (verdere) aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
6. De Cliënt geeft de Advocaat op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang kunnen zijn te overleggen.
Uitvoering van de opdracht:
7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Anderen dan de Cliënt mogen niet op het resultaat van de voor de Cliënt verrichtte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
8. De Advocaat is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten van derden. De Advocaat zal bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de Cliënt gebruikelijk of redelijk is, met de Cliënt overleggen.
9. De Advocaat zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
10. De Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en documenten die de Advocaat naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking worden gesteld. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Advocaat ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De uit vertraging van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Cliënt. De Advocaat heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
Declaratie:
11. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het Honorarium, vermeerderd met Verschotten, Kantoorkosten en omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks, gespecificeerd in rekening worden gebracht.
12. Indien de Cliënt van mening is dat het Honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de Cliënt binnen 7 dagen na verzending van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen wordt ervan uitgegaan dat de Cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank of een andere instantie.
13. MRM Advocatuur is gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
14. Het overeengekomen Honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elke volgend kalenderjaar door de Advocaat worden gewijzigd.
Griffierecht:
15. De Cliënt dient griffierecht tijdig en volledig te betalen, zulks met inachtneming van de Wet griffierechten burgerlijke zaken. Het niet tijdig of niet volledig betalen van griffierecht kan nadelige gevolgen meebrengen. De advocaat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig of niet volledig betalen van griffierecht, indien de Cliënt op het griffierecht is gewezen voorafgaand aan het verstrijken van de betalingstermijn van het griffierecht. Met het oog op de regelingen bij Rechtbanken en Gerechtshoven voor het griffierecht en de processuele consequenties bij niet-tijdig betalen van de griffierechten, is cliënt gehouden het hem/haar door de Advocaat opgegeven bedrag voor griffierechten te voldoen binnen 5 dagen na opgave, of zoveel eerder als  de Advocaat heeft opgegeven. Bij niet-tijdige betaling is de Advocaat  gerechtigd de opdracht ogenblikkelijk neer te leggen althans te beëindigen, wat de verschuldigdheid van eventueel al gemaakte kosten of honorarium onverlet laat. De Advocaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, waaronder eventuele gevolgschade, geleden of te lijden door het neerleggen (beëindigen) van de opdracht door hem.
Betaling:
16. De (voorschot) declaraties van de Advocaat dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd.
17. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de Advocaat gestelde IBAN, dan wel betaling in contanten (tot maximaal het, op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaard maximum bedrag WMOT) tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de Cliënt.
18. Indien de Advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de Cliënt die in verzuim is, komen de kosten, van die invordering – ten minste van 15% van het openstaande saldo, met een minimum van 250,00 euro – ten laste van de Cliënt.
19. Bij niet betaling van het Honorarium, is de Advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen (met inbegrip van de eventueel verschuldigde invorderingskosten) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. De Opdrachtgever verleent Advocaat alsmede de gebruikte Stichting Beheer Derdengelden uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden (op de door voornoemde stichting aangehouden derdenrekening) te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan de Advocaat verschuldigd is.
Aansprakelijkheid:
20. De aansprakelijkheid van de Advocaat, en voor alle personen die voor de Advocaat werkzaam zijn, is in haar totaliteit te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvind, is iedere aansprakelijkheid van MRM Advocatuur beperkt tot maximaal een (1) maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de 3 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht door MRM Advocatuur en is voldaan door de Cliënt, zulks evenwel met een maximum van 2.500,00 euro.
21. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 3 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.
22. Bij het inschakelen van derden zal de  Advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk. (Rechts-)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk een aansprakelijkheid beperken. Alle aan MRM Advocatuur verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
Overige:
23. In geval van een klacht van een Cliënt over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij MRM Advocatuur ter attentie van de Advocaat. De Advocaat zal na bestudering van de klacht en het dossier binnen 30 dagen in overleg treden met de Cliënt om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost.
24. Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend.
25. Het dossier wordt gedurende zeven jaren bewaard, waarna het MRM Advocatuur vrijstaat het dossier te vernietigen
Toepasselijk recht:
26. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.